Internordisk arverett

Nordisk kart

Internordiske arveoppgjør reguleres av Konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte.

Konvensjonen regulerer forhold der en statsborger av et land i Skandinavia dør bosatt i et annet. Det følger av konvensjonens hovedregel at det er avdødes bostedsland (der avdøde hadde domisil) som er avgjørende både i forhold til lovvalg og skiftejurisdiksjon.

Det kan gjøres unntak fra hovedregelen i forhold til lovvalg der avdøde var bosatt i bostedslandet i mindre enn fem år før sin død. Hvis så er tilfelle kan en arveberettiget kreve endring av lovvalg til statsborgerlandets arverett. To vilkår må imidlertid oppfylles for etterkommelse av et krav om lovvalgsendring; (i) kravet må gjøres gjeldende av en arveberettiget innen seks måneder etter dødsfallet, og (ii) endringen av lovvalg må være av rettslig betydning.

Ta kontakt for bistand innen internordiske spørsmål på ps@s-law.no eller +47 22 33 66 82.