Privat skifte

Privat skifte

Privat skifte innebærer at arvingene ovenfor tingretten har overtatt boet med fullt ansvar for arv og gjeld. Denne formen for skifte av dødsboer er i dag hovedregelen. Vilkåret er at minimum en av arvingene, ovenfor skiftemyndighetene, har overtatt ansvaret for ”arv og gjeld”. Ved et privat skifte besørger arvingene i fellesskap bobehandlingen og til slutt fordelingen av verdiene seg i mellom.

For å oppnå best mulig kvalitet på det private skiftet velger arvingene i mange dødsboer å overlate gjennomføringen av bobehandlingen til en nøytral, juridsk medhjelper, oftest en erfaren advokat. På denne måten elimineres en stor del av ulempene med privat skifte. Videre kan det være formålstjenlig med advokatbistand da dødsboskifter ofte medfører andre juridiske problemstillinger knyttet til arveavgift og f. eks ved overførsel av fast eiendom. Involveringen av en nøytral tredjepart vil også kunne ha en betydelig konfliktdempende effekt.

Vi har lang erfaring med arveoppgjør i form av private skifter og bistår som regel arvinger med skifte av dødsbo i sin helhet. Etter fullmakt besørger vi så bobehandlingen og tar oss av hele prosessen fram til en endelige skifteoppstilling sendes arvingene for godkjennelse. Den vil inneholde en komplett oversikt over alle boets aktiva og passiva og den endelige fordelingen av boets netto verdier. På denne måten slipper de enkelte arvinger belastningen med et dødsboskifte i det som ofte er en vanskelig tid.