Arveoppgjør

Melding om arv

Vi har lang erfaring med behandling av arveoppgjør og administrerer til enhver tid dødsboer for våre klienter. Vi bestreber oss på å tilby profesjonell og nøytral bobehandling av høy faglige standard.

Når verdiene etter en avdød skal fordeles videre til neste ledd får vi et arveoppgjør, også kalt skifte av dødsbo. Formålet med all bobehandling er å gjennomføre en formuesoppryddning og viderefordeling av nettoformuen. Som regel omdannes eiendeler til penger som så fordeles slik det er fastlagt, enten i lovgivningen, i et testament, eller i henhold til en overenskomst mellom arvingene.

Som regel blir vi kontaktet av arvinger allerede før selve dødsboskifte er påbegynt. Dette er fornuftig fordi vi da så tidlig som mulig kan sikre en forsvarlig kartlegging av avdødes formue, gjeld og kreditorer. Innhenting av nødvendig informasjon knyttet til boets gjelds- og kreditorside er spesielt viktig. Dette fordi det er helt avgjørende at det er større verdier enn gjeld i boet før du/dere overtar det til skifte.

I boer hvor en med sikkerhet vet at det er større verdier enn gjeld kan det uansett være nyttig med advokatbistand. Spesielt hvor det er flere arvinger. Det er ingen regler som regulerer den praktiske gjennomføringen av privat dødsboskifte, og få arvinger har nødvendig praktisk erfaring i bobehandling. Utgangspunktet er at alle arvinger må være enige i alle spørsmål vedrørende skifte. Derfor skal det lite til før interessemotsetninger, mistenkeliggjøring og ødelagte relasjoner oppstår.

Derfor anbefales profesjonell og 100% nøytral administrasjon av skifteprosessen, fortrinnsvis av en advokat med arv som sitt felt, som i samråd med arvingene kan besørge boet skiftet i tråd med arvelovens regler. Løsningen blir da på mange måter som ved offentlig skifte, men etter vår mening, vesentlig mer smidig og dynamisk, samtidig som den enkelte arving beholder en større grad av direkte innflydelse over bobehandlingen.