Uskiftebo

Melding om uskifte

Uskifte er en særordning for gjenlevende ektefelle/registrerte partner. Etter ektefellens bortgang vil gjenlevende normalt ha en ubetinget rett til å overta boet i uskifte og er ikke avhengig av samtykke fra andre arvinger (unntatt avdødes eventuelle særkullsbarn). Uskifte betyr i praksis at gjenlevende ektefelle overtar alle verdiene og beholder det hele slik at alt blir som før uten at det foretas noe oppgjør ovenfor de øvrige arvingene. For at lengstlevende skal få utstedt en uskifteattest må denne sende inn til tingretten en ”begjæring om uskifte” hvor ansvaret for arv og gjeld og blir overtatt.

Uskifteordningen

Det å sitte i uskiftet bo innebærer noen begrensninger for gjenlevende ektefelle:

– Gjenlevende ektefelle kan ikke gi bort fast eiendom (inkl. gavesalg).
– Gjenlevende ektefelle kan ikke gi bort større gaver (dvs. gaver som står i misforhold til boets verdi).
– Gjenlevende ektefelle vil ikke kunne begunstige enkelte arvinger på bekostning av de andre arvingene.
– “Misleg” atferd.
– Gjenlevende vil bare kunne testamentere over en begrenset del av uskifteboet.

Med de begrensningene som er nevnt ovenfor har gjenlevende ektefelle full anledning til å forbruke alle verdiene i uskifteboet. Personer som sitter i uskiftebo har ingen plikt til ta spesielt økonomisk hensyn til arvingene som venter på sin fars- eller morsarv. Uskifte medfører ingen plikt til forvaltning eller konservering av de verdier som stammet fra førstavdøde.

VIKTIG! Selv om uskifteordningen vil være fordelaktig for de aller fleste gjenlevende ektefeller vil det i noen tilfeller være en ufordelaktig løsning. Dette gjelder spesielt der gjenlevende ektefelle er relativt ung eller gjenlevende ektefelle hadde med seg store verdier inn i ekteskapet med avdøde eller mottok større arve- eller gavebeløp i løpet av ekteskapet med avdøde. Spesielt for sistnevnte gruppe vil det å overta dødsboet i uskifte være svært lite fordelaktig og vi anbefaler derfor å sette opp et møte for en nærmere vurdering og gjennomgang av lengstlevendes muligheter i forhold til skifte eller uskifte.

Skifte av uskiftebo

I de fleste tilfeller gjøres ikke uskifteboet opp før etter lengstlevende ektefelles bortgang. Hvis gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt er det imidlertid som hovedregel et krav at uskifteboet skiftes. Likeledes vil førstavdødes arvinger kunne kreve skifte av uskifteboet hvis lengstlevende blir samboer og samboerskapet består i to år eller mer.

Lengstlevende kan også, uten videre begrunnelse, når som helst skifte boet av eget tiltak. Når boet er skiftet vil uskifteordningen bortfalle og lengstlevende vil, selv om det ikke foreligger noen form for offentlig bekreftelse på det, ikke lenger være bundet av begrensningene som uskifteordningen innebærer.

Skifte av et uskiftebo gjøres ved at arven etter førstavdøde gjøres opp med førstavdødes arvinger som et sammensatt skifte.