Arveoppgjør – samboere

samboer

Som hovedregel har samboere ingen automatisk rett til arv fra hverandre etter loven. En eventuell arverett vil derfor som regel måtte bygge på et gyldig testament. Unntaket i loven er samboere som har, har hatt, eller venter felles barn.

  1. Felles barn
    I denne unntaksgruppen vil gjenlevende samboer ha en begrenset rett til arv og en begrenset rett til å sitte i uskifte. Arveretten er begrenset til fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G). Denne arveretten følger direkte av loven og trenger derfor ikke å fastsettes i testament. Skulle verdiene etter avdøde utgjøre et beløp mindre enn 4 G vil gjenlevende samboer arve hele boet. Omfanget av retten til uskifte er begrenset til å gjelde felles bolig m/innbo samt bil og fritidseiendom m/innbo hvis dette har tjent til felles bruk for samboerne.
     

  2. Samboere i 5 år +
    For samboere uten felles barn men som har vært samboere i minimum fem år går en eventuell testamentsarv (dog ikke over 4 G) foran eventuelle særkullsbarns pliktdelsarv.

Samboere som ikke er forbundet gjennom felles barn og heller ikke har opprettet testament har ingen arverett knyttet til samboerskapet. Dette gjelder også der det er inngått en samboeravtale. Den eneste måten en kan sikre sin samboer arverett på er ved oppretting av testament. Selv om det kun er testament, og ikke samboeravtale, som kan gi samboere arverett vil en samboeravtale imidlertid kunne ha stor betydning ved et dødsfall som bevis for hvem som eier hva. Sånn sett kan samboeravtaler sies å være et viktig verktøy ved dødsboskifter og det er derfor ofte være tilrådelig for samboere å inngå en slik avtale. Tilsvarende vil livsforsikringer hvor samboerne gjensidig begunstiger hverandre være nyttig og vil kunne avhjelpe den manglende arveretten. Et forsikringsoppgjør vil kunne benyttes til å kjøpe ut samboerens arvinger, og på den måten beholde felles bolig etc. mest mulig intakt.

Husstandfellesskapsloven gir samboere rett til å overta (mot vederlag) visse eiendeler. Der er det imidlertid ikke tale om arv.

Hvis du trenger bistand i forbindelse med arveoppgjør, enten du er gjenlevende samboer eller arving etter avdød samboer, så ta gjerne kontakt! Denne typen arveoppgjør kan ofte være kompliserte og uoversiktlige slik at profesjonell rådgivning eller bistand kan komme godt med.