Offentlig skifte

Offentlig skifte

Offentlig skifte av dødsboer er en sjeldenhet. Prosessen er omstendelig og tidkrevende. Denne skifteformen blir mindre og mindre vanlig. I dag forekommer offentlig skifte, anslagsvis i kun ca. 2 % av alle dødsboer. Den som begjærer offentlig skifte må samtidig forhåndsinnbetale sikkerhet for dekning av skifteomkostningene. Etter det første saksforberedende møtet i retten blir en stor del av begjæringene om offentlig skifte trukket tilbake.

Offentlig skifte er primært aktuelt når ingen av arvingene har overtatt ansvaret for arv og gjeld innen 60 dager etter dødfallet eller når det er så sterk uenighet mellom arvingene at uoverenstemmelsene bare kan løses gjennom en domstolsbehandling. I disse tilfellene kan adgangen til konfliktløsning i form av skiftetvistprosessen knyttet til et offentlig skifte være å foretrekke som en mer kosteffektiv og hurtig prosess enn en alminnelig rettssak. Skiftetvister kan kun reises i dødsboer under offentlig skifte. Det er derfor nærliggende å begjære offentlig skifte i saker hvor det er reist tvil om gyldigheten av et testament eller juridiske uenigheter av betydning for fordelingen av arv.