Rettssaker og tvisteløsning

Borgarting

Vi spesialiserer oss på arverett og har derfor lang erfaring med rettstvister omkring arv og skifte.

Vi påtar oss prosedyreoppdrag for arvinger i alle typer skiftetvister, herunder tolking og gyldighet av testamenter. Videre har vi regelmessig prosedyreoppdrag for domstolene i saker etter alminnelige sivilprosess i arverettslige spørsmål.

Skiftetvister

En skiftetvist er en forenklet rettssak hvor retten tar stilling til en arverettslig uenighet i et dødsbo under offentlig skifte. Et typisk grunnlag for en skiftetvist er at arvingene i et dødsbo er uenig om gyldighet eller tolkning av et testament. Når uenigheten er avdekket gir som regel bostyrer en eller flere av arvingene en frist til å reise skiftetvist mot de øvrige arvingene i boet for å få uenigheten rettslig avgjort. Prosessreglene for skiftetvister følger av skifteloven og kan som nevnt beskrives som en forenklet rettssak.

Oslo tinghus

Ofte velger arvinger å representere seg selv i skiftetvister. Dette er ikke tilrådelig da disse sakene, selv om prosessformen er forenklet, ofte er av en spesiell juridisk art hvor det er fordelaktig å la seg representere ved en advokat som er vel kjent med skifteprosess og arverettslige temaer som f. eks testamenters formkrav og tolking.

Hvis du står foran en skiftetvist så ta gjerne kontakt med oss for en nærmere samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Alminnelige rettssaker

I private skifter vil arvingene, ved uenighet, være henvist til alminnelige tvisteprosess ved den stedlige tingretten. Videre er det problemstillinger knyttet til offentlige skifter som vil måtte avgjøres ved alminnelig sivilprosess om de faller utenfor skiftetvistenes virkeområde.

Et vanlig eksempel på en arverettslig sakstype som går etter alminnelige sivilprosess er krav om tilbakeføring/reversering av disposisjoner gjort av gjenlevende ektefeller som sitter i uskiftebo og som anføres å være i strid med begrensingene i uskifteordningen.

Annen tvisteløsning

I tillegg til alminnelig domstolsbehandling av tvister løses rettslige tvister i økende grad ved alternative former for tvisteløsning, det være seg konfliktråd, advokatmekling, rettsmekling eller utenrettslig forhandlinger.

Arverett er et saksfelt hvor en del saker er veldig godt egnet for alternativ tvisteløsning. Arvinger står som regel fritt til å avtale fordelingen av dødsboet seg i mellom. Ofte er alternativ tvisteløsning en mer kosteffektiv og mindre tidkrevende prosess for å løse tvister enn alminnelig rettergang. Til overmål, og da spesielt i arvesaker, ligger det en egenverdi i at arvingene selv er kommet til enighet fordi dette har en konfliktdempende effekt på fremtidige familie- og vennskapsrelasjoner. Derfor har vi stor tro på utenrettslige tvisteløsning og søker alltid å løse tvister før saken tas inn for domstolene.