Testament

Testament

Hvis du ønsker at verdiene som du etterlater deg skal fordeles annerledes en det arveloven bestemmer så må du opprette testament. Dette vil særlige være aktuelt hvis du ikke etterlater deg barn eller du, av andre grunner, selv ønsker å bestemme hva som skal skje med verdiene dine når du har gått bort.

Personer uten barn (livsarvinger) har som hovedregel full testasjonsfrihet og kan vanligvis fritt råde over hele sin formue ved testament. Har du barn vil du imidlertid bare kunne testamentere over 1/3-del av din formue. De øvrige 2/3-delene er reservert som “pliktdelsarv” for dine barn. Denne pliktdelsbegrensningen gjelder bare opp til kr 1 million pr. barn. Hvis du for eksempel etterlater deg tre barn og verdier for kr 10 millioner så vil du fritt kunne testamentere bort kr 7 millioner, dvs. alt som overstiger kr 3 millioner.

Testasjonsfriheten ovenfor vil også kunne være undergitt begrensninger hvis du er gift eller hvis du har overtatt boet etter din avdøde ektefelle i henhold til en uskifteattest. Det samme gjelder hvis du tidligere har opprettet en arvepakt.

Uavhengig av hvilke begrensninger, om noen, som måtte gjelde for din testasjonsfrihet vil du stå ovenfor valg av hvilken type testament/dødsdisposisjon som vil være best for å oppnå det du ønsker.

Ta kontakt med oss for veiledning og opprettelse av testament. Nedenfor gir vi en kort og svært røff oversikt over de forskjellige dødsdisposisjonene vil kunne være aktuelle for deg.

Enkelt testament

Her bestemmer du hvem som skal arve hva. Det er viktig at testamentet klart gjenspeiler din beslutning og ikke bare er uttrykk for strøtanker eller løse refleksjoner. Hvis du velger å konkret fordele dine ulike eiendeler gjennom en opplisting så bør du avslutningsvis bestemme deg for fordelingen av det du for øvrig måtte etterlate deg. Hvis du ikke tar med en slik “sekkepost” vil konsekvensen bli at alt det som du ikke har fordelt i testamentet vil tilfalle dine arvinger etter loven.

Etter at testamentet er opprettet er det vanlig å sende det til deponering hos den stedlige tingretten. F.o.m. 1. juli 2013 gjelder gebyr for deponering med 0,8 * rettgebyr, pr. 1. juli 2013 utgjør dette kr 688. Nærmere informasjon finner du her.

Gjensidige testamenter

Hvis du og en annen person ønsker å tilgodese hverandre slik at den som lever lengst skal arve førstavdøde vil det være naturlig å opprette et gjensidig testament. Der vil dere, om ønskelig, i tillegg kunne bestemme hva som skal skje med verdiene ved lengstlevendes bortgang. Alternativt kan dere bestemme hvorvidt lengstlevende skal ha fri testasjonsadgang over hele formuen.

Gyldighet

Oppretting av testament er undergitt detaljerte og strenge formkrav. Testamenter som ikke oppfyller formkravene vil normalt være ugyldige. Ta gjerne kontakt hvis du ikke er sikker på hvordan dette gjøres. Vi vil da sette opp en time slik at testamentet kan opprettes i betryggende former.